Green Deal BNR

С грижа за бъдещето на планетата Земя - подкаст поредицата Green Deal / Зелената сделка 2022 продължава започналия през 2021 пилотен проект на Евранет Плюс, чиято цел е да покаже какви са конкретните перспективи за ефективното въздействие на т.нар. Зелената сделка върху гражданите на Европейския съюз през погледа на потребителите и тяхната гледна точка. В двадесетте епизода за 2022 ще ви срещнем с хора, които се вълнуват от темата, правят активни действия, за да противодействат на климатичните промени и ангажирано задават истинските въпроси или пък търсят решения. През техните очи и ръце виждаме как зелените политики са важни за тях и какво трябва да се промени. Подкаст поредицата се прави от български автори на различните радиопрограми и радиостанции в групата на БНР в редакционно сътрудничество с международния консорциум Евранет Плюс: европейската радиомрежа.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Wednesday Sep 13, 2023

Автор: Лилия Големинова
 
Резюме:
 
Електрифицирането на Европа става все по-зелено, а електрическият микс е различен в отделните държави-членки. Каква е ситуацията в България?
 
Участници:
Румен Петров, член на УС на Българската соларна асоциация
Рейн Вакс, ръководител на отдела по енергетика в Министерството на климата в Естония
Николинка Богданова, галеристка и художничка, която използва соларни панели в дома си
Нина Ножни, председател на Словенската фотоволтаична асоциация
 
Title: Solar power - trends, problems and future
Author: Liliya Goleminova
 
Summary:
Starting form the European picture, where renewables make up the largest share of power generation, followed by fossil fuels and nuclear energy, this podcast goes into one of the elements of the electricity mix - solar power. Who are the European champions in it, where is Bulgaria, what is the situation in our country after the last year's peak, does the production from solar sector still rising, what is the return of investments. You will hear the story of Nikolinka Bogdanova and her family who decided to start using solar panels in their everyday life. We will take a look in Slovenia and Estonia and how they plan for the future in this field.
 
Participants:
Roumen Petrov - member of the Boarding Commettee of the Bulgarian Solar Association
Nikolonka Bogdanova, painter and gallery owner from Sofia - she's been using solar panels for several years
Nina Nojni - Chairman of the Slovenian Photovoltaic Assosiation (RTVSLO)
Rein Vaks, Head of Energy Department, Ministry of Climate, Estonia (Radio Kuku – Estonia)

Wednesday Aug 02, 2023

Автор: Александра Илиева
 
Резюме: Познаваме ли природата, която ни заобикаля, и колко мотивирани сме да я опазим?  
 
Участници: Проф. Павел Стоев, директор на Национален природонаучен музей-БАН; Искра Урумова - aвтор на книгата „Коя е билката?“; Марко Модрич - хърватски пазител на природата, рейнджър; Клара Рощишевска, специалист по образование от организацията на WWF в Полша.
 
Title: Nature - the source of knowledge
Author: Alexandra Ilieva
 
Summary: The key objectives of the European Green Deal are to improve the well-being and health of citizens and future generations by improving the state of planet Earth and restoring nature. But the question is - do we know the nature that surrounds us and how motivated are we to preserve it. The first encounter with nature for people who have chosen to link their professional path with it is usually at an early age, so in this edition of the Green Deal podcast we will introduce you to some of them. Because their mission is to pass on the knowledge and skills related to nature to the next generations.
 
Participants: Prof. Pavel Stoev - Director of the National Museum of Natural Science; Iskra Urumova - Author of the “Which is this herb?”; Marko Modrić - Croatian nature guard, ranger; Klara Rościszewska - Education Specialist from WWF Poland Foundation.

Tuesday Jul 18, 2023

Автор: Добромир Видев
 
България е разположена в един от регионите, особено уязвими при внезапни наводнения и суши, а някои фирми трудно реагират на климатичните промени.
 
Участници: 
Фермерът Александър Дегянски от Румъния, предоставен от Clara Iancu, journalist, Radio Romania Antena Satelor 
Инж. Ваня Кьосева - ръководител на катедра „Инженерна екология“ в Химикотехнологичния и металургичен университет в София. 
Нина Колчакова, генерален секретар на Асоциацията на застрахователите. 
Title: Do SMEs understand climate-related risks in their business?
Author: Dobromir Videv
 
According to the National Strategy for Adaptation to Climate Change, Bulgaria is located in a region particularly vulnerable to sudden floods and droughts. Some businesses find it difficult to respond to climate change. Others have no problem. The problem needs to be addressed “Bit by Bit”. "You can’t eat the whole elephant at once", says Silvia Todorova, director of the Center "Entrepreneurship" at the Bulgarian Chamber of Commerce. Dr Eng. Vanya Kyoseva, head of the Department of "Engineering Ecology" at the University of Chemical Technology and Metallurgy in Sofia, says there will be new specialities to prepare the staff to guide the business through the environmental challenges. Nina Kolchakova, head of the Association of Bulgarian Insurers, says people should know they are responsible for their property?'' In addition, if government aid is the only thing everybody relies upon, businesses will go bankrupt waiting for this help.
Participants:
Farmer Alexander Degyanski from Romania, provided by Clara Iancu, journalist, Radio Romania Antena Satelor
Eng. Vanya Kyoseva - head of the "Engineering Ecology" department at the University of Chemical Technology and Metallurgy in Sofia
Nina Kolchakova, General Secretary of the Association of Insurers.

Tuesday Jul 04, 2023

Автор: Антоанета Петричанска
 
Бъдещите градове в Европейския съюз ще трябва да могат безопасно да приемат повече хора, като същевременно се справят с въздействието на изменението на климата и гарантират добро качество на живот. Всеки европейски град трябва да има своята “зелена сделка”.
 
Участници:
Благой Петков - експерт по градско планиране, част от екипа на Община Пловдив.
Арх. Антоанета Топалова - урбанист, основен архитект на Общия устройствен план на Пловдив от 1985 година.
Проф. Георги Рачев - климатолог, преподавател по синоптичен анализ и синоптична климатология в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  
Архитект Михаела Замфир от Факултета по архитектура на Университета по архитектура и урбанизъм „Йон Минку“ в Букурещ.
 
 
Title: Urbanism & Climate
Author: Antoaneta Petrichanska
 
Summary:
Nearly half of the world's population now lives in cities. By 2050, experts estimate that 75% of the human population will reside in urban centers. Urbanization is changing the traditional fabric of life. The greatest challenge cities face is climate change.
The future cities in the European Union will need to accommodate more people safely while dealing with the impacts of climate change and ensuring a high quality of life.
The European Commission emphasizes that each city should have its own "green deal." The role of cities and municipalities is crucial in achieving energy and climate goals rapidly. Architects and urban planners play a defining role in these processes.
This episode of the "Green Deal" podcast is dedicated to urbanism and climate. I'm Antoaneta Petrichanska, and we explore the topic with experts in sustainable urban planning and climate.
 
Participants:
Blagoi Petkov - urban planning expert, part of the Plovdiv Municipality team.
Arch. Antoineta Topalova – urban planner, main architect of Plovdiv General Development Plan since 1985
Prof. Georgi Rachev - climatologist, teacher of synoptic analysis and synoptic climatology at the Faculty of Geology and Geography of Sofia University "St. Kliment Ohridski"
Architect Mihaela Zamfir - Head of works at the Faculty of Architecture within the Ion Mincu University of Architecture and Urbanism Bucharest (production of Radio Romania)

Tuesday Jun 20, 2023

Автор: Йорданка Петрова
 
Европа обединява усилия за залесяване на поне три милиарда дървета в ЕС до 2030 година. Дори обаче континентът да стане „зелен“, за намаляването на въглеродния отпечатък са необходими усилията на целия свят.
 
Участници:
доц. д-р Момчил Панайотов, преподавател по дендрология в Лесотехническия университет в София
Даниела Борисова, експерт по биоразнообразие в Природен парк „Врачански Балкан“
основателят на инициативата „Гората.бг“ Никола Рахнев
Нели Дончева, ръководител на програма „Гори“ във WWF- България
климатологът проф. Георги Рачев
Данас Аугутис, заместник-министърът на околната среда на Литва (продукция на Ziniu Radijas)
Джоана Амарал Пауло, изследовател в Центъра за горски изследвания към Висшия институт по агрономство в Лисабон (продукция на Radio Renascensa)
 
Title: Is one "green" continent enough?
 
Author: Yordanka Petrova
 
 
Europe joins efforts to reforest at least 3 billion trees in the EU by 2030. Forests are an important natural resource, they are a natural ally in adapting to and combating climate change.
We need more and more forests, including through afforestation, to meet our ever-increasing wood needs.
 
Participants:
Prof. Dr. Momchil Panayotov, dendrology teacher at the Forestry University in Sofia
Daniela Borisova, biodiversity expert at Vrachanski Balkan Nature Park
the founder of the Gorata.bg initiative, Nikola Rahnev
Neli Doncheva, head of the "Forests" program in WWF-Bulgaria
climatologist Prof. Georgi Rachev
Joana Amaral Paulo, researcher at the Center for Forestry Studies at the Instituto Superior de Agronomia, Portugal (Radio Renascensa)
Danas Augutis, Deputy Minister of the Environment, Lithuania (Ziniu Radijas)

Tuesday Jun 06, 2023

Автор: Мария Мира Христова
 
В този епизод говорим за общността, къщата и зеления избор. Излизаме извън големия град и търсим смисъла на зеления дом в три различни истории на български семейства. Отскачаме до съседна Румъния, за да установим общия манталитет по отношение на важността да притежаваш жилище. Не пропускаме и противоположната гледна точка, изказана в едно литовско общежитие от типичен съвременен номад.  
Участват: Мария Браухле, математик, омъжена за германец и майка на двама сина; Надежда Христова, пенсионерка и баба на две внучки; Росица Георгиева, редактор, съпруга и майка на син; Георге Фалка, евродепутат от ЕНП и бивш кмет на Арад, град в Западна Румъния – в интервю за Radio Romania, и литовската студентка Видманте Крушинскайте – в интервю за Ziniu Radijas.
 
Title: There's a green home for everyone
Author: Maria Mira Hristova
 
Summary:
In this episode we talk about the community, the house, and the green choice. Going outside the big city and looking for the meaning of the green home through different stories of three Bulgarian families. After a short visit to the neighboring Romania, confirming the similar mentality regarding the importance of owning a home. And do not miss the opposite point of view - expressed in a Lithuanian dormitory by a typical modern nomad.
 
Participants: Maria Brauchle, mathematician, married to a German and mother of two sons; Nadezhda Hristova, pensioner and grandmother; Rositsa Georgieva, editor, wife, and mother of a son; Gheorghe Falca, EPP MEP and former mayor of Arad, a city in western Romania - in an interview for Radio Romania, and Lithuanian student Vidmante Krušinskaite - in an interview for Ziniu Radijas.

Thursday May 25, 2023

Автор: Божидар Александров
 
Резюме: Епизодът търси отпечатъка върху околната среда, който оставя отглеждането на домашни любимци.
Участници:
Мила Бобадова, ветеринарен лекар в една от най-големите клиники за животни в София
Лина Баядсе, доброволец в различни организации и продавач-консултант в магазин за продукти за домашни любимци
Тамара Ферари, ветеринарен лекар от Хърватия
Професор Марио Кодряну от Факултета по ветеринарна медицина в Букурещ, Румъния
Ttile: Love or pollution - pets and the environment
Author: Bozhidar Alexandrov
 
Summary:
The episode draws attention to the environmental footprint that pets leave. It looks for the reasons for its existence, as well as the ways in which the problem could be solved. It turns out that the person and their activity play a major role in creating this footprint. The participation of various specialists dedicated to working with animals helps to deepen the understanding of the subject and directs attention to the state of the planet Earth, to which the improper care of pets can lead.
Participants:
Dr. Mila Bobadova, a veterinarian in one of the largest animal clinics in Sofia
Lina Bayadsi, a volunteer in various organizations and a sales consultant in a store for pet products
Tamara Ferrari, veterinarian from Croatia (input from Croatian freelance production)
Professor Mario Codreanu from the Faculty of Veterinary Medicine in Bucharest, Romania (input from Radio Romania)

Tuesday Apr 25, 2023

Автор: Живко Иванов
 
Резюме:
Европейската „Зелена сделка“ променя не само енергетиката и икономиката, но и живота на гражданите. Колко струва “зеленият” път на всеки един от нас и от какво сме готови да се лишим за по-чиста среда?  
 
Участници:
Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие Стара Загора
Боян Рашев, eксперт по управление на околната среда и ресурсите, и устойчиво развитие
Ивайло Стоев, основател на бранда ALPHYCA
Георги Николаев, основател на стартъп
Вилиан Михайлов, юрист
Данаил Донев, мениджър
Габриела Иванова, студент
Петков Петров, рехабилитатор
Млад човек от Хърватия  
Доминика Блахника Чацек, социолог от Варшавския университет (Полша)
 
Title: Money and comfort - how far do environmental commitments extend?
Author: Jivko Ivanov
 
The European "Green Deal" changes not only energy and the economy, but also the lives of citizens. A number of aspects of public life will be transformed as a result of the main goal - decarbonization of the European continent by 2050. The transition in Bulgaria, where about 70% of carbon emissions are result of energy, requires a huge effort. Beyond the debate about the path and direction of the green transformation towards which developed countries and their societies are striving the focus should be - how much will it cost and what are we willing to give up for a cleaner environment?
 
Participants:
Rumyana Grozeva, Executive Director at Regional Economic Development Agency Stara Zagora
Boyan Rashev, expert in environmental and resource management and sustainable development
Ivaylo Stoev, founder of ALPHYCA
Georgi Nikolov, a startup founder
Vilian Mihailov, legal expert
Danail Donev, manager
Gabriela Ivanova, student
Petko Petrov, rehabilitator
Young person from Croatia
Dominika Blachnicka-Ciacek, a sociologist from the University of Warsaw (Poland)

Tuesday Apr 11, 2023

Автор: Катя Василева
 
Изследванията в областта на архитектурата и строителството на пасивни конструкции, на стратегиите за рециклиране и повторно използване на суровини, структурни елементи, опаковки, дори места, за намаляване на екологичните и икономическите разходи са все по-актуални. Как дизайнът и архитектурата помагат за опазването на планетата – за това говорим с арх. Петър Диков - изпълнителен директор на Института за градско планиране, а преди това в продължение на 10 години и главен архитект на Столичната община, Драгомир Цанев – изпълнителен директор на „Център за енергийна ефективност ЕнЕфект“, инж. Йордан Николов – изпълнителен директор на Българската асоциация за изолации в строителството, и Селексейни Баляж – тийм лидер в Hello Wood Унгария.
 
Title: How can design and architecture help save the planet
Author: Katya Vasileva
 
Research in architecture and construction on passive structures, on materials and techniques to keep warm in winter and cool in summer, on strategies to recycle and reuse raw materials, structural elements, packaging, and even locations, to reduce environmental (and economic) transport costs is increasingly relevant. Awareness of the problem is becoming increasingly important, especially given that the construction sector accounts for almost 40% of global carbon dioxide emissions. And 11% of these are the result of the production of building materials such as steel, cement or glass.
 
By definition, carbon neutrality eliminates the number of greenhouse gases produced by human activity by reducing existing emissions and applying methods to absorb carbon dioxide from the atmosphere.
 
Bulgaria is also working on projects and measures to promote energy efficiency in residential buildings. How design and architecture help save the planet - we talk about that together with architect Petar Dikov - Executive Director of the Institute for Urban Planning, and before that for 10 years Chief Architect of Sofia Municipality, Dragomir Tsanev - Executive Director of the Center for Energy Efficiency EnEffect, Eng. Yordan Nikolov - Executive Director of the Bulgarian Association for Insulation in Construction and Szelecsényi Balázs, Team leader designer of Hello Wood Hungary.

Monday Mar 27, 2023

Автор: Таня Балабанова-Жекова
Всяка година светът произвежда около два милиарда тона отпадъци.Част от тях са т.нар. “опасни отпадъци”, които застрашават не само околната среда, но и човешкото здраве.В същото време все повече млади българи знаят до какви поражения водят след себе си голяма част от отпадъците, които генерираме в ежедневието.
 
Участници в Green Deal Podcast: Заплахата от опасните отпадъци са:
Ученици от екоклуб „Приятели на водата“ в ГПЧЕ „Ромен Ролан“, Стара Загора : Самуил Колев, Сияна Сивова, Жанета Николова, Ивайла Бачова.
Сауле Девейкте, старши съветник в Министерството на околната среда на Литва.
Лайма Кублина, представител на държавна компания „Zaļā josta“ (GREEN BELT), Латвия.
Доц. Диана Дерменджиева, преподавател по екология в Тракийския университет.
Никола Миладинов от Представителството на ЕК в България.
 
The threat of hazardous waste
Author: Tanya Balabanova-Jekova
 
Summary:  
Every year, the world produces about two billion tons of waste, some of which are the so-called "hazardous waste" that threatens not only the environment, but also human health. At the same time, more and more young Bulgarians are aware of the damage caused by a large part of the waste we generate in our daily lives.
 
Participants:  
Ecology Club Friends of the Water, Secondary School for Foreign Languages “Romain Rolland” – Stara Zagora: Samuil Kolev, Siyana Sivova, Zhaneta Nikolova, Ivayla Bachova.  
Saulė Deveikytė, senior advisor of the waste policy group of the Ministry of the Environment, Lithuania.
Laima Kublina, representative of the state company "Zaļā josta" (GREEN BELT), Latvia.
Diana Dermendzhieva, Professor of Ecology, Trakia University.
Nikola Miladinov, The Representative Office of the European Commission in Bulgaria.

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20230822