Green Deal BNR

С грижа за бъдещето на планетата Земя - подкаст поредицата Green Deal / Зелената сделка 2022 продължава започналия през 2021 пилотен проект на Евранет Плюс, чиято цел е да покаже какви са конкретните перспективи за ефективното въздействие на т.нар. Зелената сделка върху гражданите на Европейския съюз през погледа на потребителите и тяхната гледна точка. В двадесетте епизода за 2022 ще ви срещнем с хора, които се вълнуват от темата, правят активни действия, за да противодействат на климатичните промени и ангажирано задават истинските въпроси или пък търсят решения. През техните очи и ръце виждаме как зелените политики са важни за тях и какво трябва да се промени. Подкаст поредицата се прави от български автори на различните радиопрограми и радиостанции в групата на БНР в редакционно сътрудничество с международния консорциум Евранет Плюс: европейската радиомрежа.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

4 days ago

Автор: Таня Балабанова-Жекова
Всяка година светът произвежда около два милиарда тона отпадъци.Част от тях са т.нар. “опасни отпадъци”, които застрашават не само околната среда, но и човешкото здраве.В същото време все повече млади българи знаят до какви поражения водят след себе си голяма част от отпадъците, които генерираме в ежедневието.
 
Участници в Green Deal Podcast: Заплахата от опасните отпадъци са:
Ученици от екоклуб „Приятели на водата“ в ГПЧЕ „Ромен Ролан“, Стара Загора : Самуил Колев, Сияна Сивова, Жанета Николова, Ивайла Бачова.
Сауле Девейкте, старши съветник в Министерството на околната среда на Литва.
Лайма Кублина, представител на държавна компания „Zaļā josta“ (GREEN BELT), Латвия.
Доц. Диана Дерменджиева, преподавател по екология в Тракийския университет.
Никола Миладинов от Представителството на ЕК в България.
 
The threat of hazardous waste
Author: Tanya Balabanova-Jekova
 
Summary:  
Every year, the world produces about two billion tons of waste, some of which are the so-called "hazardous waste" that threatens not only the environment, but also human health. At the same time, more and more young Bulgarians are aware of the damage caused by a large part of the waste we generate in our daily lives.
 
Participants:  
Ecology Club Friends of the Water, Secondary School for Foreign Languages “Romain Rolland” – Stara Zagora: Samuil Kolev, Siyana Sivova, Zhaneta Nikolova, Ivayla Bachova.  
Saulė Deveikytė, senior advisor of the waste policy group of the Ministry of the Environment, Lithuania.
Laima Kublina, representative of the state company "Zaļā josta" (GREEN BELT), Latvia.
Diana Dermendzhieva, Professor of Ecology, Trakia University.
Nikola Miladinov, The Representative Office of the European Commission in Bulgaria.

Tuesday Mar 14, 2023

Риболовът в България – все по-малко професия, все повече хоби
Автор: Петя Михова
 
Резюме:
Възможно ли е една от най-старите професии в света – риболовът, да изчезне? Занаятът е труден, а разходите за горива, лицензи и мрежи са много, въпреки че Европейският съюз предприема различни мерки за насърчаване на сектора.
Събеседници: Георги Димов, Яни Костов, Димитър Янчев, Жельо Попов, рибари от рибарското селище Ченгене скеле край Бургас, Йордан Господинов, председател на Асоциацията на производителите на рибни продукти БГФИШ, Атидже Алиева-Вели, евродепутат, Андрес Циролис, рибар, председател на Асоциацията на крайбрежните рибари в Латвия, Ференц Левай, член на борда на Асоциацията за аквакултура и риболов в Унгария.
 
Fishing in Bulgaria - less and less a profession, more and more a hobby
 
Summary:
Could one of the oldest professions in the world like fishing disappear? The profession is difficult and the costs of fuels, licenses and fishing net are high, even though the European Union takes various measures to support the sector.
Participants: Georgе Dimov, Yani Kostov, Dimitar Yanchev, Jellyo Popov, fishermеn in the Bulgarian fishing village Chengene Skele, Yordan Gospodinov, the Chairman of the Association of Fishery Products Producers BGFISH, Atidzhe Alieva-Veli, bulgarian politician and member of the European Parliament, Andris Cirulis, fisherman and chairman of the coastal fishermen association in Latvia, Ferenc Lévai, member of the board of the Hungarian Aquaculture and Fisheries Interprofessional Organisation.

Tuesday Feb 28, 2023

Автор: Лъчезар Вълев  Резюме:  Какви са мерките, които трябва да бъдат предприети за по-зелен и екологичен обществен транспорт, какво може да накара хората да оставят колите и по-масово да използват обществения транспорт в градски условия. Според експерти е необходим цялостен подход и прилагането на серия от мерки, като изграждането на буферни паркинги и цялостна инфраструктура. Ще научите и в кои страни и градове има безплатен обществен транспорт и как действа тази мярка. В подкаста се разглеждат и аспектите на един от най-екологичните начини за придвижване в градски условия – велосипедния транспорт – какви са европейските мерки за стимулирането му и на какво е неговото развитие в България. Участници: Емил Янков, експерт от Европейския център за транспортни политики, Радостина Петрова, сдружение „Велоеволюция“, и Неринга Дубаускиене, преподавател във Факултета по електричество и електроника на технологичния университет в Каунас, Литва.  Title: Is European transport going green?
Author: Lachezar Valev  Summary:  What measures need to be taken for greener and more environmentally friendly public transport, and what can make people leave their cars and use public transport more. According to experts, a comprehensive approach is needed and the implementation of a series of measures, such as the construction of buffer parking lots and comprehensive infrastructure. You will also learn which countries and cities have free public transport and how this measure works there. The podcast also examines the aspects of one of the most ecological ways of moving in urban conditions - bicycle transport - what are the European measures to stimulate it and what is its development in Bulgaria. Podcast participants: Emil Yankov, expert from the European Center for Transport Policy, Radostina Petrova, “Veloevolution” Association, and Neringa Dubauskienė, lecturer at the Faculty of Electricity and Electronics of Kaunas University of Technology. 

Wednesday Feb 15, 2023

Автор: Росица Александрова
Резюме: Цветята и букетите са неизменна част от живота ни, но преди всичко трябва да мислим екологично.  А възможностите да направим света ни по-красив, да зарадваме нашите близки с цвете в синхрон с бъдещето на природата са неизменно много. 
В подкаста участват: Мишел Ван Схи - дългогодишен отговорник по комуникациите в Кралската флора на Нидерландия, Йорданка Никифорова – 75-годишна „спасителка“ на цветя от българската столица София, Татяна Бояджиева - ландшафтен архитект и председател на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България, проф. Бруно Шифърс от  университета в Лиеж, Франция, и Йоана Ушакова  - биотехнолог и съосновател на стартъпа “Цвете в епруветка“.
 
 Flowers – the Beauty of the Planet
Author: Rossitsa Alexandrova
Flowers and bouquets are an integral part of our lives, but above all, we need to think ecologically.   And the opportunities to make our world more beautiful, to delight our loved ones with a flower in tune with the future of nature are invariably many.  
The podcast features: Michel Van Schee - long-time communications manager at the Royal Flora of the Netherlands, Yordanka Nikiforova - a 75-year-old "savior" of flowers from the Bulgarian capital Sofia, Tatiana Boyadzhieva - landscape architect and president of the Association of Decorative Plant Growers in Bulgaria, prof. Bruno Schiffers from the University of Liège, France, and Joanna Ushakova - biotechnologist and co-founder of the startup "Flowers in a Test Tube".

Friday Dec 23, 2022

Автор: Катя Василева 
Резюме: Коледните и новогодишните празници са период, в който човечеството изразходва огромно количество ресурси, повечето от които не могат да бъдат възстановени. Как да се насладим пълноценно на празниците по отговорен за природата начин говорим с Никола Рахнев от Гората.БГ, Рада Бонева - еко блогър, Бранимира Йотова, ландшафтен архитект и автор на украса от естествени материали, и Йева Доля, автор на блога „Еvery Special Day”. 
The ecological thinking about Christmas decorations 
Author: Katya Vasileva 
Christmas is a celebration, warmth, hope, faith, love, fulfillment. But the Christmas and New Year holidays аre a period in which humanity consumes an enormous amount of resources, most of which cannot be recovered. From Christmas trees to cards and gifts and of course Christmas dinner, our carbon footprint grows during the holidays. However, there is certainly a way to fully enjoy the holidays in a responsible way for nature, the environment and ourselves and our children. How? This is what we talk about in the new episode of the podcast "The Green Deal" with Nikola Rahnev of Gorata.bg, a man with a mission: planting 3 million trees by 2025; Rada Boneva, eco blogger and sustainable lifestyle content creator, influencer with almost 14 thousand followers; Branimira Yotova, landscape architect and natural decorations maker and Ieva Dolya, author of the blog "Every Special Day". 
 

Tuesday Nov 29, 2022

Автор: Лъчезар Вълев
В този подкаст ще откриете: Каква е ролята на пола в изменението на климата. Според данни на различни организации, жените са по-уязвими при бедствия заради дългогодишните неравенства между половете, които са създали несъответствия в информацията, мобилността, вземането на решения и достъпа до ресурси и обучение. Участници в подкаста: Александра Станкова, проектен мениджър в организацията "Български фонд за жените" и Рада Еленкова, програмен директор на “Български фонд за жените”.
Climate change and inequalities
Author: Lachezar Valev
In this podcast you will hear: What is the role of gender in climate change. According to data from various organizations, women are more vulnerable to disasters because of long-standing gender inequalities that have created disparities in information, mobility, decision-making and access to resources and training. Participants: Alexandra Stankova, project manager at the organization "Bulgarian Fund for Women" and Rada Elenkova, program director at the "Bulgarian Fund for Women".
 

Tuesday Nov 01, 2022

Автор: Петя Михова
Как алтернативните решения в управлението на водните ресурси позволяват да се адаптираме към климатичните промени и дори да ги контролираме? Отговорите дават Сандро Бамбини, президент на италианския консорциум за напояване Sponda Soliva, Йорданка Динева от фондация "Биоразнообразие", Радина Калдамукова, магистър по геоекология от университета в град Тюбинген, Германия, и бившият евродепутат и основател на Сдружнието „Черноморски институт“ проф. Маруся Любчева.
Water resources in the fight against climate change
Author: Petya Mihova
In recent years we see how the climate is changing and human intervention is responsible for this. In this podcast, experts propose alternative solutions in the field of water management.
Climate change has led to more frequent droughts in the Mediterranean. Sandro Bambini, president of the Italian irrigation consortium Sponda Soliva, shares his experience with this problem.
According to Yordanka Dineva from the Biodiversity Foundation, the preservation of wetlands is extremely important. Similar is the opinion of Radina Kaldamukova, Master of Geoecology from the University of Tübingen, Germany. She adds that a good innovative method is the construction of blue-green infrastructure. The correct management and separate collection of waste is also important, says the former MEP and founder of the Association "Black Sea Institute" prof. Marusya Lyubcheva.

Tuesday Oct 04, 2022

Автор: Антоанета Петричанска
 
Екологичната престъпност силно и трайно уврежда биологичното разнообразие и човешкото здраве. Тя е трансгранична, носи нисък риск и високи печалби. А разследванията на екологични престъпления са малко. Очевидно е, че действията на институциите не са достатъчни, за да спрат извършителите и да деактивират големи престъпни групи, които правят огромни печалби.  
 
Примерът е от Пловдив и е прецедент за България. За първи път у нас граждани осъдиха общината заради мръсния въздух. Делото бе заведено през 2010 г. от Асоциацията за европейска интеграция и права на човека. Съдебната битка продължи 11 години и завърши с безпрецедентно за България, а и за Европа, съдебно решение, което задължава институциите да прилагат зелени политики.
 
Героите в този епизод са участници в битката за по-добър живот чрез опазване на природата под егидата на съдопроизводството - адвокат Михаил Екимджиев от Асоциацията за европейска интеграция и права на човека, д-р Веселка Христамян от националното гражданско обединение „Дишай България“, климатичният емигрант Гавраил Гавраилов - екоактивист, журналист и писател, съдия Ян Лешчевски, председател на Окръжния съд в Ломжа, Полша.  
 
Crime against climate – politicians, citizens, justice
 
Autror: Antoaneta Petrichanska
 
 
Ecological crimes damage strongly and for long biological variety and human health. It is cross - border, it carries low risk and gains high profits. Investigations of ecological crimes are known to be few. Obviously the actions of the official institutions to stop the doers and deactivate big criminal organizations making huge profits, are not enough.
 
This episode of the podcast ‘’The Green deal” is based on this: ecological crime, political  inaction, civic activism and justice.
 
The event happened in Plovdiv and it is a precedent for Bulgaria. For the very first time citizens condemn the municipality for the dirty air in town. The file was lawsuited in court in 2010 by The Association for European Integration and Human rights. The battle in court took 11 years and ended unprecedentedly for Bulgaria and Europe making the institutions obey and involve green politics.
 
The heroes in this episode are: Attorney Mihail Ekimdjiev – representative of The Association for European Integration and Human rights, D-r Veselka Hristamiyan from The National civil union -“ Breathe  Bulgaria”, Gavrail Gavrailov – ecological activist, journalist and writer, judge Jan Leszczewski, President of the District Court in Lomza, Poland.
 
 

Tuesday Sep 20, 2022

Автор: Елеонора Тропанкова
Kаузата за опазване на природата все повече обединява цели села и градове. Все по-често прякото участие на гражданите в местното самоуправление, които подпомагат по-чистата околна среда и съхраняването на животинския свят в дивата природа, е видимо. Извън градската среда, където дърветата пазят сянка, пречистват въздуха и красят, в планините често пъти са единствен дом и източник на храна за дивите животни.
В този подкаст ви разказваме как доброволци помагат на мечките в България, които нямат достатъчно храна в естествените си хабитати и са принудени да слизат до най-близките населени места.
Събеседници: Никола Рахнев - доброволец, създател на "Гората.бг", Виктория Андонова - доброволец и инициатор на кампания за засаждане на дървета в Благоевград, Пауло Лукас от португалското екологично сдружение „Нула“.
Defenders of nature
Author: Eleonora Tropankova
The cause of nature protection unites entire villages and towns. The direct participation of citizens in local government, which supports a cleaner environment and the preservation of animal life in the wild, is more and more visible. Outside the urban environment, where trees provide shade, purify the air and beautify, in the mountains they are often the only home and source of food for wild animals.
In this podcast, we tell you how volunteers help the bears in Bulgaria, who do not have enough food in their natural habitats and are forced to go down to the nearest populated areas.
With the voices of: Nikola Rahnev - volunteer, creator of "Gorata.bg", Victoria Andonova - volunteer and initiator of a tree planting campaign in Blagoevgrad, Paulo Lucas from the Portuguese environmental association "Nula".

Tuesday Jul 26, 2022

Автор: Петя Михова 
Летните месеци са времето на сватбите, музикалните фестивали, рождените дни на открито. Всички те обаче създават много отпадъци и имат собствен въглероден отпечатък върху околната среда. В този подкаст търсим алтернативните решения - заедно със: Жулиета Добчева, един от създателите на Платформата Nold, която търси нов живот на качествените дрехи втора ръка; Грета Ашмантайте, организатор на екологични събития от Литва; Данита Заричинова от сдружението „За Земята“; Силвия Узунова, организтор на събития във фермата си край созополското село Росен; 14-годишните Константина Янева и Ана Адамова.    How to Make Special Events Green?  
Author: Petya Mihova 
So many special events are held in the summer - from weddings to music festivals, even birthday parties. All these events leave behind mountains of waste and have their own carbon footprint on the environment. In this podcast, experts propose alternative solutions.   Julieta Dobcheva is one of the creators of the Nold Platform, which seeks a new life for quality second-hand clothes. According to her, you can buy a second-hand dress for a wedding. A similar example is given by Greta Ašmantaitė, an organizer of environmental events from Lithuania. Danita Zarichinova from the Association "For the Earth" sais that music festivals can create so-called "deposit system" for cups. Birthdays can be celebrated in nature, on a farm with organic food. Similar events are organized by Silvia Uzunova at her farm. It turns out that this kind of events are well received by 14-year-olds Konstantina Yaneva and Ana Adamova.

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20221013