Green Deal BNR

С грижа за бъдещето на планетата Земя - подкаст поредицата Green Deal / Зелената сделка 2022 продължава започналия през 2021 пилотен проект на Евранет Плюс, чиято цел е да покаже какви са конкретните перспективи за ефективното въздействие на т.нар. Зелената сделка върху гражданите на Европейския съюз през погледа на потребителите и тяхната гледна точка. В двадесетте епизода за 2022 ще ви срещнем с хора, които се вълнуват от темата, правят активни действия, за да противодействат на климатичните промени и ангажирано задават истинските въпроси или пък търсят решения. През техните очи и ръце виждаме как зелените политики са важни за тях и какво трябва да се промени. Подкаст поредицата се прави от български автори на различните радиопрограми и радиостанции в групата на БНР в редакционно сътрудничество с международния консорциум Евранет Плюс: европейската радиомрежа.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Tuesday Dec 19, 2023

Има много аспекти "за", но какви са аргументите против: Промените в климата и новите технологии, които ни помагат.
 
Автор: Ася Чанева
Ключови за наблюдението на климата, както и за смекчаването на въздействията от промените в него, са новите технологии.
Те обаче не винаги се приемат еднозначно. От улавяне, складиране или секвестиране на въглероден диоксид, през геониженерно модифициране на слънчевата радиация и използване на изкуствен интелект до обогатяване на почви, морета и океани – всички тези технологии имат не само привърженици, но и противници.
 
Участници:
🟢 Доц. Елисавета Пенева - физик
🟢 Меглена Антонова - директор на „Грийнпийс“ - България
🟢 Мачей Шимковски - специалист по изкуствен интелект (продукция на Polskie Radio)
🟢 Джоузеф Стиглиц – американски икономист и носител на Нобелова награда (продукция на Radio 24 II Sole)
 
Climate change and new technologies - pros and cons
Author: Assia Chaneva
 
Summary:
New technologies are key to monitoring climate as well as mitigating its impacts. However, they are not always accepted unequivocally. From capturing, storing or sequestering carbon dioxide, to geoengineering solar radiation and using artificial intelligence, to fertilization of soils, seas and oceans, all these technologies have both supporters and detractors.
 
Participants:
Prof. Elisaveta Peneva – physicist
Meglena Antonova – director of “Greenpeace” - Bulgaria
Maciej Szymkowski - Artificial Intelligence Specialist (production of Polskie Radio)
Joseph Stiglitz – American economist and Nobel Prize winner (production of Radio 24 II Sole)

Tuesday Dec 05, 2023

В този епизод на GREEN DEAL Podcast - Зелената сделка и справедливостта: Защо най-добре "говорят" добрите примери?
Автор: Лилия Големинова
В този епизод търсим комуникационните пътища, които могат да ни убедят, че "Зелената сделка" на ЕС е справедлива за всички.
Коментираме личната отговорност и недоверието на гражданите в добрите намерение на притежаващите власт, както и защо принципът на Том Сойер в разясняването на пакта работи по-добре от заплахите за бъдещи катаклизми.
Участници в подкаста:
🟢 Доц. Владимир Зиновиев - директор на Научноизследователския център по енергиен бизнес и инфраструктура в Университета за национално и световно стопанство
🟢 Румен Карамихалев - представител на едно от първите в Европа предприятия за безвъглеродна стомана
🟢 Апостол Дянков - ръководител на програма "Климат и енергия" във WWF България
🟢 Милена Статева - доктор по социология, социален психолог, част от екипа на платформата  „Климатека“
🟢 Джоузеф Стиглиц - носител на Нобелова награда за икономика, професор в Университета Колумбия, главен икономист на Института „Рузвелт“ (записът е предоставен от италианското Radio 24)
🟢 Луска Богатай - професор във факултета по биотехнология в Университета в Любляна (записът е предоставен от словенското национално радио RTVS)
Title: "Green deal" and justice - good examples "speak" best
Author: Liliya Goleminova
 
Summary:
In this episode, we look for the communication channels that can convince us that the EU's Green Deal is fair for everyone.
We comment on personal responsibility and citizens' mistrust of the good intentions of those in power, and why Tom Sawyer's principle of explaining the pact works better than threats of future upheaval.
 
Participant:
Vladimir Zinoviev, Associate Professor - Head of the Energy and Infrastructure Research Centre at the University for National and World Economy
Roumen Karamihalev, who represents in Eastern Europe one of the leading Scandinavian  innovative companies in the sector of steel mining
Apostol Dyankov, manager of the "Climate and Energy" program at WWF Bulgaia
Milena Stateva, sociologist, part of the platform Climateque
Joseph E. Stiglitz, Nobel laureate in economics, University Professor at Columbia University, chief economist of the Roosevelt Institute (soundbite by Radio 24)
Lucka Bogataj, Professor at the Faculty of Biotechnology in Ljubljana and Slovenian climatologist, dr.  (soundbite by RTVS)

Tuesday Nov 28, 2023

В този епизод на GREEN DEAL Podcast - демография и климат. Колко отговорност носим за ЕС и населението?
Автор: Антоанета Петричанска
 
Със застаряването на европейското население по-възрастните поколения ще носят все по-голяма отговорност за общите емисии. Учените изчисляват, че до 2060 г. 39% от общите емисии ще се произвеждат от хора над 65 години.Ще ви представям гледната точка на специалисти по демография, изследователи на устойчиви потребителски модели и екологични въздействия.
Участници:
🟢 Доц. Спас Ташев - департамент „Демография“ на Института за изследване на населението и човека към БАН
🟢 Доц. Нина Типова - катедра “Икономика на природните ресурси” в Университета за национално и световно стопанство
🟢 Иван Донев - моден дизайнер и университетски преподавател
🟢 Меелис Нийне - експерт по миграцията от неправителствената органицазия Мондо в Естония (продукция на Radio Kuku)
🟢 Катя Батнагар - Радио Словения (продукция на RTVS)
Title: Demography and climate
Author: Antoaneta Petrichanska
 
Summary:
The world's population has already surpassed 8 billion and the UN predicts it could reach 10 billion by 2050. At the same time, Europe's population is ageing rapidly and is expected to start declining in the coming years.
Larger-scale production and increased consumption of goods and services increase the amount of greenhouse gases emitted and leave their environmental footprint. Many countries, institutions and businesses are striving to reduce their emissions, and the Europe Union has even set a target of "climate neutrality" by 2050.
The relationship between population size and climate change is not linear. There are discrepancies in population growth rates and emission levels across countries. There are also disparities in the attitudes of different generations to climate change and their carbon footprint.
As Europe's population ages, older generations will be increasingly responsible for overall emissions. Scientists estimate that by 2060, 39% of total emissions will be produced by people over 65.
This episode of The Green Deal podcast is about demographics and climate. I am Antoaneta Petrichanska and we are developing the topic with specialists in demography, researchers of sustainable consumption patterns and environmental impacts.
Participants:
Assoc. Prof. Spas Tashev from the Department of Demography of the Institute for Population and Human Studies at the Bulgarian Academy of Sciences
Assoc. Prof. Nina Tipova from the Department of Natural Resource Economics at the University of National and World Economy
Ivan Donev, fashion designer and university lecturer
Meelis Niine, migration expert, NGO Mondo, Estonia (production of Radio Kuku)
Katja Bhatnagar from Radio Slovenia (production of RTVS)

Saturday Nov 18, 2023

 
Автор: Радослав Чичев
 
Екстремните явления са сред най-явните проявления на затоплящия се климат, като предизвиканите от хората изменения на климата вече оказват въздействие върху множество метеорологични и климатични катаклизми във всеки един район на планетата.
Те нарастват и по честота, и по интензивност, като прогнозите са да продължават да се увеличават при бъдещо затопляне на климата.
 
Как хората, които живеят в зони, засегнати от екстремни климатични явления, се адаптират към тях?
Можем ли да бъдем спокойни в бъдеще?
Какви са последиците от изменението на климата?
Каква е ролята на политиката, на обикновения човек и на новите технологии?
Каква е ситуацията с нашето Черноморие и очакват ли се промени в географията на България в следствие на екстремните явления?
 
Участници в подкаста:
🟢 Симеон Матев - климатолог
🟢 Димитър Беров - морски еколог
🟢 Емил Гачев - географ
🟢 Райвис Рагайнис - кмет на Йекабпилс, град в югоизточна Латвия (продукция на Latvijas Radio)
Title: How do we deal with climate disasters?
Author: Radoslav Chichev
Extreme events are among the most obvious manifestations of a warming climate, with human-induced climate changes already impacting numerous weather and climate disasters in every region of the planet. They are increasing in both frequency and intensity, and are forseen to continue to increase with future climate warming. How do people who live in areas affected by extreme weather events adapt to them? Can we be calm in the future? What are the implications of climate change? What is the role of politics, the common man and new technologies? What is the situation with our Black Sea coast? Аnd are changes expected in the geography of Bulgaria as a result of the extreme phenomena? Our interlocutors are: Simeon Matev, climatologist, Dimitar Berov, marine ecologist and Emil Gachev, geographer. We will also hear the opinion of Raivis Ragainis, who is the mayor of Jekabpils, a city in south-eastern Latvia (production of Latvijas Radio). He shared his plans to reduce the potential risk of flooding as the Daugava river burst its banks and flooded the city this year.

Tuesday Nov 07, 2023

Автор: Катя Василева
Климатичните промени са фактор за промяна на бизнеса, професиите, работните места, уменията, отговорностите.„ЕЅG нe ca пpocтo любимитe тpи бyĸви нa мeниджъpитe пo цeлия cвят пpeз пocлeднитe гoдини. He e и cмoĸинoв лиcт, зaд ĸoйтo гoлeмитe ĸoмпaнии дa ĸpият дoceгaшнитe cи бeзoтгoвopни ĸъм плaнeтaтa ĸopпopaтивни пpaĸтиĸи и дa твъpдят, чe ca ce пpoмeнили. Eĸoлoгичнoтo, coциaлнo и ĸopпopaтивнo yпpaвлeниe e нoв нaчин нa пpaвeнe нa бизнec. Той щe дoнece пoвeчe пpoмeни, oтĸoлĸoтo АІ и дигитaлизaциятa“, ĸaтeгopичeн e eĸcпepтът пo ycтoйчивo paзвитиe Чeли Лoйд.
Какви са процесите, които наблюдаваме по отношение на ESG, бизнеса, работните места уменията?
Участници в подкаста:
🟢 Доц. д-р Марина Стефанова - ръководител на магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление“ и ЕSG Академия в Стопанския факултет на СУ Св. Климент Охридски“, председател на Асоциацията на специалистите по устойчивост
🟢  Добромира Манасиева – член на УС на Българската асоциация за управление на хора, професионалист с дългогодишен опит в стратегическото управление на човешките ресурси
🟢 Каталин Хернер - изпълнителен директор на асоциация KÖVET в Унгария (фрийленс продукция от Унгария)
🟢 Грета Груоуде - ръководител на отдел „Управление“ във Vilniaus Kolegija, Литва (продукция на Ziniu Radio)
Title: Skills, jobs and climate. The future of jobs and job opportunities 
Author: Katya Vasileva 
Summary: 
Climate change is driving change in businesses, occupations, jobs, skills, responsibilities.  
"Up until last year there was a boom in demand for finance professionals who can assess risk with themes in ecology, colleagues who can invest our own money. Now there is a huge boom in demand for lawyers because they write the new policies, and auditors so they can audit the information that will be disclosed from next year.  
What we expect in two to three to five years ahead are people with product design, technical specialties in water, sanitation, air, energy - everything that can create the new solution, for which there will already be money and a procedure on how to invest this money in a legal and smart way," says Assoc. Prof. Dr. Marina Stefanova - Head of the Master's Program "Responsible and Sustainable Management" and ESG Academy at the Faculty of Economics of Sofia University. She is also the President of the Association of Sustainability Professionals. 
According to Dobromira Manasieva - a member of the Board of the Bulgarian Association for People Management, a professional with many years of experience in strategic human resource management, very strong skills are needed in the direction of influence, that this is an important topic and it should be adopted so that companies can realize the impact that these indicators and the focus on them can have on the company's revenue and success. 
"Re-skilling is one of the paths we take to get to these kinds of specialists.  The other is education," Dobromira Manasieva notes.  
Katalin Herner, CEO of the KÖVET association in Hungary, is confident that there will be an increasing demand for specialists in the field of environmental sustainability. 
Greta Gruode, Head of Management at Vilniaus Kolegija, Lithuania, notes that more than 30 million jobs are expected to be in the field of environmental sustainability by 2030. The need for specialists in management processes will also grow, she says. 
Participants: 
Assoc. Prof. Dr. Marina Stefanova - Head of the Master's Program "Responsible and Sustainable Management" and ESG Academy at the Faculty of Economics of Sofia University, President of the Association of Sustainability Professionals 
Dobromira Manasieva, a member of the Board of the Bulgarian Association for People Management 
Katalin Herner, CEO of the KÖVET association in Hungary (Hungarian Freelance Production)  
Greta Gruode, Head of Management at Vilniaus Kolegija, Lithuania (production of Ziniu Radio) 

Friday Oct 27, 2023

Автор: Оля Стоянова
 
Доклад на Европейската сметна палата уточнява, че принципът „замърсителят плаща“ е в основата на политиката в областта на околната среда на ЕС.
Прилагането му е следното: замърсителите трябва да поемат разходите, свързани със замърсяването - разходи за предотвратяване, контрол и отстраняване на замърсяването.
Идеята е замърсителите да бъдат ограничени да нанасят щети на околната среда. Ако това се случи - те да носят финансова отговорност за причиненото от тях.
Какви обаче са ползите и какви са ограниченията на този принцип и защо проблемът със замърсяването на околната среда е в ръцете на човека – в ръцете на съдиите, на замърсителите, но и на контролните органи?
Участници в подкаста:
🟢 Павлин Стоянов, юрист и специалист в сферата на енергетиката и климата
🟢 Мария Грация Мамучини, селскостопански предприемач и президент на федерация "FederBio" в Италия, която обединява организации по цялата верига за производство и доставка на биологична продукция и която работи за развитие на биологичното земеделие. (продукция на Radio 24 II Sole)
🟢 Д-р Йонас Зоненшайн, експерт от Словения (продукция на RTVS - Slovenia)
🟢 Д-р Кинга Тхуржевска, икономист от университета Козмински, Полша (продукция на Polskie Radio)
 
Title: The Green Deal: Why is the polluter pays principle so important? 
Author: Olya Stoyanova 
 
Summary:  
A report on the implementation of the "polluter pays" principle of the European Court of Auditors specifies that this principle is at the heart of the European Union's environmental policy. The application of the principle is as follows: polluters must pay the costs associated with pollution, incl. the costs of pollution prevention, control and remediation. The idea being that polluters should be restricted from causing damage to the environment and if this happens - they should be held financially responsible for what they have caused. However, what are the benefits and what are the limitations of this principle and why is the problem of environmental pollution in ours hands  - this is the responsibility of the judges, the polluters, but also the control authorities and politicians. 
 
Participants:  
Pavlin Stoyanov, Law - Energy and Technology expert 
Maria Grazia Mammuccini, agricultural entrepreneur and president of "FederBio," a federation that brings together organizations from the entire organic farming supply chain that aims to protect and promote its development(Radio 24 II Sole) 
Dr. Jonas Sonnenschein – expert from Slovenia (RTVS - Slovenia) 
Dr. Kinga Tchórzewska, an economist at Kozminski University, Poland (Polskie Radio) 

Tuesday Oct 10, 2023

Автор: Цветомир Цветанов
 
Защо напоследък зелените движения се радикализират? Защото нямат друг избор или защото са жертва на подвеждащи внушения?
 
Според мнозина жители на Стария континент правителствата не правят достатъчно, за да ограничат последствията върху природата от човешката дейност. Това е причината различни екоорганизации да организират радикални протести из цяла Европа - за да привлекат вниманието към последиците от климатичните промени.
 
Оскверняването на ценни произведения на изкуството и исторически забележителности обаче настройва част от обществото срещу екоактивистите.
 
Участници:
Кузман Илиев, икономически анализатор, председател на Съюза за стопанска инициатива в България
Марта Михайлова, екоактивист от България
Сара Матич, доктор по биохимия, климатичен активист от 15 години (хърватска продукция )
Клавс Седленикс, социален антрополог (Latvijas Radio)
Джилберто Пагани, адвокат (Radio 24 II Sole)
 
 
Title: Radical activism: how far can it go?  
 
Author: Tsvetomir Tsvetanov
 
Summary:  
 
Why are green movements becoming radicalized recently? Because they have no other choice or because they are victims of misleading suggestions?
 
According to many inhabitants of the Old Continent, governments are not doing enough to limit the consequences of human activity on nature. This is the reason why various environmental organizations are organizing radical protests across Europe - to draw attention to the consequences of climate change.
 
The desecration of valuable works of art and historical landmarks, however, turns part of society against eco-activists.
 
Participants:  
 
Kuzman Iliev, economic analyst, chairman of the Union for Economic Initiative in Bulgaria
Marta Mihailova, eco-activist from Bulgaria
Sara Matic, doctor of biochemistry, climate activist for 15 years (Croatian Freelance Production)
Klāvs Sedlenieks, social anthropologist (Latvijas Radio)
Gilberto Pagani, lawyer (Radio 24 II Sole)

Wednesday Sep 13, 2023

Автор: Лилия Големинова
 
Резюме:
 
Електрифицирането на Европа става все по-зелено, а електрическият микс е различен в отделните държави-членки. Каква е ситуацията в България?
 
Участници:
Румен Петров, член на УС на Българската соларна асоциация
Рейн Вакс, ръководител на отдела по енергетика в Министерството на климата в Естония
Николинка Богданова, галеристка и художничка, която използва соларни панели в дома си
Нина Ножни, председател на Словенската фотоволтаична асоциация
 
Title: Solar power - trends, problems and future
Author: Liliya Goleminova
 
Summary:
Starting form the European picture, where renewables make up the largest share of power generation, followed by fossil fuels and nuclear energy, this podcast goes into one of the elements of the electricity mix - solar power. Who are the European champions in it, where is Bulgaria, what is the situation in our country after the last year's peak, does the production from solar sector still rising, what is the return of investments. You will hear the story of Nikolinka Bogdanova and her family who decided to start using solar panels in their everyday life. We will take a look in Slovenia and Estonia and how they plan for the future in this field.
 
Participants:
Roumen Petrov - member of the Boarding Commettee of the Bulgarian Solar Association
Nikolonka Bogdanova, painter and gallery owner from Sofia - she's been using solar panels for several years
Nina Nojni - Chairman of the Slovenian Photovoltaic Assosiation (RTVSLO)
Rein Vaks, Head of Energy Department, Ministry of Climate, Estonia (Radio Kuku – Estonia)

Wednesday Aug 02, 2023

Автор: Александра Илиева
 
Резюме: Познаваме ли природата, която ни заобикаля, и колко мотивирани сме да я опазим?  
 
Участници: Проф. Павел Стоев, директор на Национален природонаучен музей-БАН; Искра Урумова - aвтор на книгата „Коя е билката?“; Марко Модрич - хърватски пазител на природата, рейнджър; Клара Рощишевска, специалист по образование от организацията на WWF в Полша.
 
Title: Nature - the source of knowledge
Author: Alexandra Ilieva
 
Summary: The key objectives of the European Green Deal are to improve the well-being and health of citizens and future generations by improving the state of planet Earth and restoring nature. But the question is - do we know the nature that surrounds us and how motivated are we to preserve it. The first encounter with nature for people who have chosen to link their professional path with it is usually at an early age, so in this edition of the Green Deal podcast we will introduce you to some of them. Because their mission is to pass on the knowledge and skills related to nature to the next generations.
 
Participants: Prof. Pavel Stoev - Director of the National Museum of Natural Science; Iskra Urumova - Author of the “Which is this herb?”; Marko Modrić - Croatian nature guard, ranger; Klara Rościszewska - Education Specialist from WWF Poland Foundation.

Tuesday Jul 18, 2023

Автор: Добромир Видев
 
България е разположена в един от регионите, особено уязвими при внезапни наводнения и суши, а някои фирми трудно реагират на климатичните промени.
 
Участници: 
Фермерът Александър Дегянски от Румъния, предоставен от Clara Iancu, journalist, Radio Romania Antena Satelor 
Инж. Ваня Кьосева - ръководител на катедра „Инженерна екология“ в Химикотехнологичния и металургичен университет в София. 
Нина Колчакова, генерален секретар на Асоциацията на застрахователите. 
Title: Do SMEs understand climate-related risks in their business?
Author: Dobromir Videv
 
According to the National Strategy for Adaptation to Climate Change, Bulgaria is located in a region particularly vulnerable to sudden floods and droughts. Some businesses find it difficult to respond to climate change. Others have no problem. The problem needs to be addressed “Bit by Bit”. "You can’t eat the whole elephant at once", says Silvia Todorova, director of the Center "Entrepreneurship" at the Bulgarian Chamber of Commerce. Dr Eng. Vanya Kyoseva, head of the Department of "Engineering Ecology" at the University of Chemical Technology and Metallurgy in Sofia, says there will be new specialities to prepare the staff to guide the business through the environmental challenges. Nina Kolchakova, head of the Association of Bulgarian Insurers, says people should know they are responsible for their property?'' In addition, if government aid is the only thing everybody relies upon, businesses will go bankrupt waiting for this help.
Participants:
Farmer Alexander Degyanski from Romania, provided by Clara Iancu, journalist, Radio Romania Antena Satelor
Eng. Vanya Kyoseva - head of the "Engineering Ecology" department at the University of Chemical Technology and Metallurgy in Sofia
Nina Kolchakova, General Secretary of the Association of Insurers.

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320