Tuesday Dec 05, 2023

Зелената сделка и справедливостта | Green Deal Podcast #19

В този епизод на GREEN DEAL Podcast - Зелената сделка и справедливостта: Защо най-добре "говорят" добрите примери?

Автор: Лилия Големинова

В този епизод търсим комуникационните пътища, които могат да ни убедят, че "Зелената сделка" на ЕС е справедлива за всички.

Коментираме личната отговорност и недоверието на гражданите в добрите намерение на притежаващите власт, както и защо принципът на Том Сойер в разясняването на пакта работи по-добре от заплахите за бъдещи катаклизми.

Участници в подкаста:

🟢 Доц. Владимир Зиновиев - директор на Научноизследователския център по енергиен бизнес и инфраструктура в Университета за национално и световно стопанство

🟢 Румен Карамихалев - представител на едно от първите в Европа предприятия за безвъглеродна стомана

🟢 Апостол Дянков - ръководител на програма "Климат и енергия" във WWF България

🟢 Милена Статева - доктор по социология, социален психолог, част от екипа на платформата  „Климатека“

🟢 Джоузеф Стиглиц - носител на Нобелова награда за икономика, професор в Университета Колумбия, главен икономист на Института „Рузвелт“ (записът е предоставен от италианското Radio 24)

🟢 Луска Богатай - професор във факултета по биотехнология в Университета в Любляна (записът е предоставен от словенското национално радио RTVS)

Title: "Green deal" and justice - good examples "speak" best

Author: Liliya Goleminova

 

Summary:

In this episode, we look for the communication channels that can convince us that the EU's Green Deal is fair for everyone.

We comment on personal responsibility and citizens' mistrust of the good intentions of those in power, and why Tom Sawyer's principle of explaining the pact works better than threats of future upheaval.

 

Participant:

Vladimir Zinoviev, Associate Professor - Head of the Energy and Infrastructure Research Centre at the University for National and World Economy

Roumen Karamihalev, who represents in Eastern Europe one of the leading Scandinavian  innovative companies in the sector of steel mining

Apostol Dyankov, manager of the "Climate and Energy" program at WWF Bulgaia

Milena Stateva, sociologist, part of the platform Climateque

Joseph E. Stiglitz, Nobel laureate in economics, University Professor at Columbia University, chief economist of the Roosevelt Institute (soundbite by Radio 24)

Lucka Bogataj, Professor at the Faculty of Biotechnology in Ljubljana and Slovenian climatologist, dr.  (soundbite by RTVS)

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320