Friday Oct 27, 2023

Принципът ”замърсителят плаща” | Green Deal Podcast #15

Автор: Оля Стоянова

 

Доклад на Европейската сметна палата уточнява, че принципът „замърсителят плаща“ е в основата на политиката в областта на околната среда на ЕС.

Прилагането му е следното: замърсителите трябва да поемат разходите, свързани със замърсяването - разходи за предотвратяване, контрол и отстраняване на замърсяването.

Идеята е замърсителите да бъдат ограничени да нанасят щети на околната среда. Ако това се случи - те да носят финансова отговорност за причиненото от тях.

Какви обаче са ползите и какви са ограниченията на този принцип и защо проблемът със замърсяването на околната среда е в ръцете на човека – в ръцете на съдиите, на замърсителите, но и на контролните органи?

Участници в подкаста:

🟢 Павлин Стоянов, юрист и специалист в сферата на енергетиката и климата

🟢 Мария Грация Мамучини, селскостопански предприемач и президент на федерация "FederBio" в Италия, която обединява организации по цялата верига за производство и доставка на биологична продукция и която работи за развитие на биологичното земеделие. (продукция на Radio 24 II Sole)

🟢 Д-р Йонас Зоненшайн, експерт от Словения (продукция на RTVS - Slovenia)

🟢 Д-р Кинга Тхуржевска, икономист от университета Козмински, Полша (продукция на Polskie Radio)

 

Title: The Green Deal: Why is the polluter pays principle so important? 

Author: Olya Stoyanova 

 

Summary:  

A report on the implementation of the "polluter pays" principle of the European Court of Auditors specifies that this principle is at the heart of the European Union's environmental policy. The application of the principle is as follows: polluters must pay the costs associated with pollution, incl. the costs of pollution prevention, control and remediation. The idea being that polluters should be restricted from causing damage to the environment and if this happens - they should be held financially responsible for what they have caused. However, what are the benefits and what are the limitations of this principle and why is the problem of environmental pollution in ours hands  - this is the responsibility of the judges, the polluters, but also the control authorities and politicians. 

 

Participants:  

Pavlin Stoyanov, Law - Energy and Technology expert 

Maria Grazia Mammuccini, agricultural entrepreneur and president of "FederBio," a federation that brings together organizations from the entire organic farming supply chain that aims to protect and promote its development(Radio 24 II Sole) 

Dr. Jonas Sonnenschein – expert from Slovenia (RTVS - Slovenia) 

Dr. Kinga Tchórzewska, an economist at Kozminski University, Poland (Polskie Radio) 

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320