Tuesday Dec 19, 2023

Промените в климата и новите технологии | Green Deal Podcast #20

Има много аспекти "за", но какви са аргументите против: Промените в климата и новите технологии, които ни помагат.

 

Автор: Ася Чанева

Ключови за наблюдението на климата, както и за смекчаването на въздействията от промените в него, са новите технологии.

Те обаче не винаги се приемат еднозначно. От улавяне, складиране или секвестиране на въглероден диоксид, през геониженерно модифициране на слънчевата радиация и използване на изкуствен интелект до обогатяване на почви, морета и океани – всички тези технологии имат не само привърженици, но и противници.

 

Участници:

🟢 Доц. Елисавета Пенева - физик

🟢 Меглена Антонова - директор на „Грийнпийс“ - България

🟢 Мачей Шимковски - специалист по изкуствен интелект (продукция на Polskie Radio)

🟢 Джоузеф Стиглиц – американски икономист и носител на Нобелова награда (продукция на Radio 24 II Sole)

 

Climate change and new technologies - pros and cons

Author: Assia Chaneva

 

Summary:

New technologies are key to monitoring climate as well as mitigating its impacts. However, they are not always accepted unequivocally. From capturing, storing or sequestering carbon dioxide, to geoengineering solar radiation and using artificial intelligence, to fertilization of soils, seas and oceans, all these technologies have both supporters and detractors.

 

Participants:

Prof. Elisaveta Peneva – physicist

Meglena Antonova – director of “Greenpeace” - Bulgaria

Maciej Szymkowski - Artificial Intelligence Specialist (production of Polskie Radio)

Joseph Stiglitz – American economist and Nobel Prize winner (production of Radio 24 II Sole)

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320