Tuesday Mar 14, 2023

Green Deal BNR 2023 - Риболовът в България

Риболовът в България – все по-малко професия, все повече хоби

Автор: Петя Михова

 

Резюме:

Възможно ли е една от най-старите професии в света – риболовът, да изчезне? Занаятът е труден, а разходите за горива, лицензи и мрежи са много, въпреки че Европейският съюз предприема различни мерки за насърчаване на сектора.

Събеседници: Георги Димов, Яни Костов, Димитър Янчев, Жельо Попов, рибари от рибарското селище Ченгене скеле край Бургас, Йордан Господинов, председател на Асоциацията на производителите на рибни продукти БГФИШ, Атидже Алиева-Вели, евродепутат, Андрес Циролис, рибар, председател на Асоциацията на крайбрежните рибари в Латвия, Ференц Левай, член на борда на Асоциацията за аквакултура и риболов в Унгария.

 

Fishing in Bulgaria - less and less a profession, more and more a hobby

 

Summary:

Could one of the oldest professions in the world like fishing disappear? The profession is difficult and the costs of fuels, licenses and fishing net are high, even though the European Union takes various measures to support the sector.

Participants: Georgе Dimov, Yani Kostov, Dimitar Yanchev, Jellyo Popov, fishermеn in the Bulgarian fishing village Chengene Skele, Yordan Gospodinov, the Chairman of the Association of Fishery Products Producers BGFISH, Atidzhe Alieva-Veli, bulgarian politician and member of the European Parliament, Andris Cirulis, fisherman and chairman of the coastal fishermen association in Latvia, Ferenc Lévai, member of the board of the Hungarian Aquaculture and Fisheries Interprofessional Organisation.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320