Tuesday Feb 28, 2023

Green Deal BNR 2023 - Позеленява ли транспортът в Европа?

Автор: Лъчезар Вълев 
 
Резюме:  
Какви са мерките, които трябва да бъдат предприети за по-зелен и екологичен обществен транспорт, какво може да накара хората да оставят колите и по-масово да използват обществения транспорт в градски условия. Според експерти е необходим цялостен подход и прилагането на серия от мерки, като изграждането на буферни паркинги и цялостна инфраструктура. Ще научите и в кои страни и градове има безплатен обществен транспорт и как действа тази мярка. В подкаста се разглеждат и аспектите на един от най-екологичните начини за придвижване в градски условия – велосипедния транспорт – какви са европейските мерки за стимулирането му и на какво е неговото развитие в България. 
Участници: Емил Янков, експерт от Европейския център за транспортни политики, Радостина Петрова, сдружение „Велоеволюция“, и Неринга Дубаускиене, преподавател във Факултета по електричество и електроника на технологичния университет в Каунас, Литва. 
 
Title: Is European transport going green?


Author: Lachezar Valev  

Summary:  
What measures need to be taken for greener and more environmentally friendly public transport, and what can make people leave their cars and use public transport more. According to experts, a comprehensive approach is needed and the implementation of a series of measures, such as the construction of buffer parking lots and comprehensive infrastructure. You will also learn which countries and cities have free public transport and how this measure works there. The podcast also examines the aspects of one of the most ecological ways of moving in urban conditions - bicycle transport - what are the European measures to stimulate it and what is its development in Bulgaria. 

Podcast participants: Emil Yankov, expert from the European Center for Transport Policy, Radostina Petrova, “Veloevolution” Association, and Neringa Dubauskienė, lecturer at the Faculty of Electricity and Electronics of Kaunas University of Technology. 

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320