Wednesday Feb 15, 2023

Green Deal BNR 2023 - Цветята - красотата на планетата

Автор: Росица Александрова

Резюме: Цветята и букетите са неизменна част от живота ни, но преди всичко трябва да мислим екологично.  А възможностите да направим света ни по-красив, да зарадваме нашите близки с цвете в синхрон с бъдещето на природата са неизменно много. 

В подкаста участват: Мишел Ван Схи - дългогодишен отговорник по комуникациите в Кралската флора на Нидерландия, Йорданка Никифорова – 75-годишна „спасителка“ на цветя от българската столица София, Татяна Бояджиева - ландшафтен архитект и председател на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България, проф. Бруно Шифърс от  университета в Лиеж, Франция, и Йоана Ушакова  - биотехнолог и съосновател на стартъпа “Цвете в епруветка“.

 

 Flowers – the Beauty of the Planet

Author: Rossitsa Alexandrova

Flowers and bouquets are an integral part of our lives, but above all, we need to think ecologically.   And the opportunities to make our world more beautiful, to delight our loved ones with a flower in tune with the future of nature are invariably many.  

The podcast features: Michel Van Schee - long-time communications manager at the Royal Flora of the Netherlands, Yordanka Nikiforova - a 75-year-old "savior" of flowers from the Bulgarian capital Sofia, Tatiana Boyadzhieva - landscape architect and president of the Association of Decorative Plant Growers in Bulgaria, prof. Bruno Schiffers from the University of Liège, France, and Joanna Ushakova - biotechnologist and co-founder of the startup "Flowers in a Test Tube".

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320