Tuesday Jun 20, 2023

Green Deal BNR 2023 - Достатъчен ли е един „зелен“ континент - Еп. 09

Автор: Йорданка Петрова

 

Европа обединява усилия за залесяване на поне три милиарда дървета в ЕС до 2030 година. Дори обаче континентът да стане „зелен“, за намаляването на въглеродния отпечатък са необходими усилията на целия свят.

 

Участници:

доц. д-р Момчил Панайотов, преподавател по дендрология в Лесотехническия университет в София

Даниела Борисова, експерт по биоразнообразие в Природен парк „Врачански Балкан“

основателят на инициативата „Гората.бг“ Никола Рахнев

Нели Дончева, ръководител на програма „Гори“ във WWF- България

климатологът проф. Георги Рачев

Данас Аугутис, заместник-министърът на околната среда на Литва (продукция на Ziniu Radijas)

Джоана Амарал Пауло, изследовател в Центъра за горски изследвания към Висшия институт по агрономство в Лисабон (продукция на Radio Renascensa)

 

Title: Is one "green" continent enough?

 

Author: Yordanka Petrova

 

 

Europe joins efforts to reforest at least 3 billion trees in the EU by 2030. Forests are an important natural resource, they are a natural ally in adapting to and combating climate change.

We need more and more forests, including through afforestation, to meet our ever-increasing wood needs.

 

Participants:

Prof. Dr. Momchil Panayotov, dendrology teacher at the Forestry University in Sofia

Daniela Borisova, biodiversity expert at Vrachanski Balkan Nature Park

the founder of the Gorata.bg initiative, Nikola Rahnev

Neli Doncheva, head of the "Forests" program in WWF-Bulgaria

climatologist Prof. Georgi Rachev

Joana Amaral Paulo, researcher at the Center for Forestry Studies at the Instituto Superior de Agronomia, Portugal (Radio Renascensa)

Danas Augutis, Deputy Minister of the Environment, Lithuania (Ziniu Radijas)

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320