Green Deal BNR

С грижа за бъдещето на планетата Земя - подкаст поредицата Green Deal / Зелената сделка 2022 продължава започналия през 2021 пилотен проект на Евранет Плюс, чиято цел е да покаже какви са конкретните перспективи за ефективното въздействие на т.нар. Зелената сделка върху гражданите на Европейския съюз през погледа на потребителите и тяхната гледна точка. В двадесетте епизода за 2022 ще ви срещнем с хора, които се вълнуват от темата, правят активни действия, за да противодействат на климатичните промени и ангажирано задават истинските въпроси или пък търсят решения. През техните очи и ръце виждаме как зелените политики са важни за тях и какво трябва да се промени. Подкаст поредицата се прави от български автори на различните радиопрограми и радиостанции в групата на БНР в редакционно сътрудничество с международния консорциум Евранет Плюс: европейската радиомрежа.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Friday Dec 23, 2022

Автор: Катя Василева 
Резюме: Коледните и новогодишните празници са период, в който човечеството изразходва огромно количество ресурси, повечето от които не могат да бъдат възстановени. Как да се насладим пълноценно на празниците по отговорен за природата начин говорим с Никола Рахнев от Гората.БГ, Рада Бонева - еко блогър, Бранимира Йотова, ландшафтен архитект и автор на украса от естествени материали, и Йева Доля, автор на блога „Еvery Special Day”. 
The ecological thinking about Christmas decorations 
Author: Katya Vasileva 
Christmas is a celebration, warmth, hope, faith, love, fulfillment. But the Christmas and New Year holidays аre a period in which humanity consumes an enormous amount of resources, most of which cannot be recovered. From Christmas trees to cards and gifts and of course Christmas dinner, our carbon footprint grows during the holidays. However, there is certainly a way to fully enjoy the holidays in a responsible way for nature, the environment and ourselves and our children. How? This is what we talk about in the new episode of the podcast "The Green Deal" with Nikola Rahnev of Gorata.bg, a man with a mission: planting 3 million trees by 2025; Rada Boneva, eco blogger and sustainable lifestyle content creator, influencer with almost 14 thousand followers; Branimira Yotova, landscape architect and natural decorations maker and Ieva Dolya, author of the blog "Every Special Day". 
 

Tuesday Nov 29, 2022

Автор: Лъчезар Вълев
В този подкаст ще откриете: Каква е ролята на пола в изменението на климата. Според данни на различни организации, жените са по-уязвими при бедствия заради дългогодишните неравенства между половете, които са създали несъответствия в информацията, мобилността, вземането на решения и достъпа до ресурси и обучение. Участници в подкаста: Александра Станкова, проектен мениджър в организацията "Български фонд за жените" и Рада Еленкова, програмен директор на “Български фонд за жените”.
Climate change and inequalities
Author: Lachezar Valev
In this podcast you will hear: What is the role of gender in climate change. According to data from various organizations, women are more vulnerable to disasters because of long-standing gender inequalities that have created disparities in information, mobility, decision-making and access to resources and training. Participants: Alexandra Stankova, project manager at the organization "Bulgarian Fund for Women" and Rada Elenkova, program director at the "Bulgarian Fund for Women".
 

Tuesday Nov 01, 2022

Автор: Петя Михова
Как алтернативните решения в управлението на водните ресурси позволяват да се адаптираме към климатичните промени и дори да ги контролираме? Отговорите дават Сандро Бамбини, президент на италианския консорциум за напояване Sponda Soliva, Йорданка Динева от фондация "Биоразнообразие", Радина Калдамукова, магистър по геоекология от университета в град Тюбинген, Германия, и бившият евродепутат и основател на Сдружнието „Черноморски институт“ проф. Маруся Любчева.
Water resources in the fight against climate change
Author: Petya Mihova
In recent years we see how the climate is changing and human intervention is responsible for this. In this podcast, experts propose alternative solutions in the field of water management.
Climate change has led to more frequent droughts in the Mediterranean. Sandro Bambini, president of the Italian irrigation consortium Sponda Soliva, shares his experience with this problem.
According to Yordanka Dineva from the Biodiversity Foundation, the preservation of wetlands is extremely important. Similar is the opinion of Radina Kaldamukova, Master of Geoecology from the University of Tübingen, Germany. She adds that a good innovative method is the construction of blue-green infrastructure. The correct management and separate collection of waste is also important, says the former MEP and founder of the Association "Black Sea Institute" prof. Marusya Lyubcheva.

Tuesday Oct 04, 2022

Автор: Антоанета Петричанска
 
Екологичната престъпност силно и трайно уврежда биологичното разнообразие и човешкото здраве. Тя е трансгранична, носи нисък риск и високи печалби. А разследванията на екологични престъпления са малко. Очевидно е, че действията на институциите не са достатъчни, за да спрат извършителите и да деактивират големи престъпни групи, които правят огромни печалби.  
 
Примерът е от Пловдив и е прецедент за България. За първи път у нас граждани осъдиха общината заради мръсния въздух. Делото бе заведено през 2010 г. от Асоциацията за европейска интеграция и права на човека. Съдебната битка продължи 11 години и завърши с безпрецедентно за България, а и за Европа, съдебно решение, което задължава институциите да прилагат зелени политики.
 
Героите в този епизод са участници в битката за по-добър живот чрез опазване на природата под егидата на съдопроизводството - адвокат Михаил Екимджиев от Асоциацията за европейска интеграция и права на човека, д-р Веселка Христамян от националното гражданско обединение „Дишай България“, климатичният емигрант Гавраил Гавраилов - екоактивист, журналист и писател, съдия Ян Лешчевски, председател на Окръжния съд в Ломжа, Полша.  
 
Crime against climate – politicians, citizens, justice
 
Autror: Antoaneta Petrichanska
 
 
Ecological crimes damage strongly and for long biological variety and human health. It is cross - border, it carries low risk and gains high profits. Investigations of ecological crimes are known to be few. Obviously the actions of the official institutions to stop the doers and deactivate big criminal organizations making huge profits, are not enough.
 
This episode of the podcast ‘’The Green deal” is based on this: ecological crime, political  inaction, civic activism and justice.
 
The event happened in Plovdiv and it is a precedent for Bulgaria. For the very first time citizens condemn the municipality for the dirty air in town. The file was lawsuited in court in 2010 by The Association for European Integration and Human rights. The battle in court took 11 years and ended unprecedentedly for Bulgaria and Europe making the institutions obey and involve green politics.
 
The heroes in this episode are: Attorney Mihail Ekimdjiev – representative of The Association for European Integration and Human rights, D-r Veselka Hristamiyan from The National civil union -“ Breathe  Bulgaria”, Gavrail Gavrailov – ecological activist, journalist and writer, judge Jan Leszczewski, President of the District Court in Lomza, Poland.
 
 

Tuesday Sep 20, 2022

Автор: Елеонора Тропанкова
Kаузата за опазване на природата все повече обединява цели села и градове. Все по-често прякото участие на гражданите в местното самоуправление, които подпомагат по-чистата околна среда и съхраняването на животинския свят в дивата природа, е видимо. Извън градската среда, където дърветата пазят сянка, пречистват въздуха и красят, в планините често пъти са единствен дом и източник на храна за дивите животни.
В този подкаст ви разказваме как доброволци помагат на мечките в България, които нямат достатъчно храна в естествените си хабитати и са принудени да слизат до най-близките населени места.
Събеседници: Никола Рахнев - доброволец, създател на "Гората.бг", Виктория Андонова - доброволец и инициатор на кампания за засаждане на дървета в Благоевград, Пауло Лукас от португалското екологично сдружение „Нула“.
Defenders of nature
Author: Eleonora Tropankova
The cause of nature protection unites entire villages and towns. The direct participation of citizens in local government, which supports a cleaner environment and the preservation of animal life in the wild, is more and more visible. Outside the urban environment, where trees provide shade, purify the air and beautify, in the mountains they are often the only home and source of food for wild animals.
In this podcast, we tell you how volunteers help the bears in Bulgaria, who do not have enough food in their natural habitats and are forced to go down to the nearest populated areas.
With the voices of: Nikola Rahnev - volunteer, creator of "Gorata.bg", Victoria Andonova - volunteer and initiator of a tree planting campaign in Blagoevgrad, Paulo Lucas from the Portuguese environmental association "Nula".

Tuesday Jul 26, 2022

Автор: Петя Михова 
Летните месеци са времето на сватбите, музикалните фестивали, рождените дни на открито. Всички те обаче създават много отпадъци и имат собствен въглероден отпечатък върху околната среда. В този подкаст търсим алтернативните решения - заедно със: Жулиета Добчева, един от създателите на Платформата Nold, която търси нов живот на качествените дрехи втора ръка; Грета Ашмантайте, организатор на екологични събития от Литва; Данита Заричинова от сдружението „За Земята“; Силвия Узунова, организтор на събития във фермата си край созополското село Росен; 14-годишните Константина Янева и Ана Адамова.    How to Make Special Events Green?  
Author: Petya Mihova 
So many special events are held in the summer - from weddings to music festivals, even birthday parties. All these events leave behind mountains of waste and have their own carbon footprint on the environment. In this podcast, experts propose alternative solutions.   Julieta Dobcheva is one of the creators of the Nold Platform, which seeks a new life for quality second-hand clothes. According to her, you can buy a second-hand dress for a wedding. A similar example is given by Greta Ašmantaitė, an organizer of environmental events from Lithuania. Danita Zarichinova from the Association "For the Earth" sais that music festivals can create so-called "deposit system" for cups. Birthdays can be celebrated in nature, on a farm with organic food. Similar events are organized by Silvia Uzunova at her farm. It turns out that this kind of events are well received by 14-year-olds Konstantina Yaneva and Ana Adamova.

Monday Jul 11, 2022

Автор: Таня Балабанова 
До 2050 година се очаква населението на планетата да достигне 10 милиарда. Според прогнозите човечеството ще се нуждае от поне 50% повече протеини, за да покрива хранителните си нужди.  
Задава ли се революция в храните? Какви са предизвикателствата, пред които сме изправени? Има ли алтернативи и каква е ролята на технологиите в глобалната хранителна верига? Или с други думи -  какви храни ще консумираме след 20 години? 
Участват: 
Кремена Дервенкова, съпредседател на Асоциацията на производителите и преработвателите на насекоми в България 
Радостина Гънчева, главен асистент в Аграрния факултет на Тракийския университет 
Асим Адемов, евродепутат 
Румяна Грозева, изпълнителен директор от Агенцията за регионално икономическо развитие и Европа Директно, Стара Загора 
Свилен Младенов, експерт по автоматизирано земеделие; 
 
What will we eat, 20 years from now? 
Author: Tanya Balabanova 
By 2050, the world's population is expected to reach 10 billion. Humanity is  
projected to need at least 50% more protein to meet its nutritional needs. 
Is there a revolution in food? What are the challenges we face? Are there alternatives and what is the role of technology in the global food chain? Or in other words - what foods will we consume in 20 years? 
With:
Kremena Dervenkova, co-chairman of the Association of Insect Producers and Processors 
Radostina Guncheva, Chief Assistant in Trakia university 
Asim Ademov, a member of EP;  
Rumyana Grozeva, Executive Director at Regional Economic Development Agency of Stara Zagora, Member of the Board of The Industrial Zone ZAGORE 
Svilen Mladenov, expert in automated agriculture

Tuesday Jun 28, 2022

Автор: Радослав Чичев
Toзи eпизод насочва погледа нагоре, към небето, за да видим самолетите от друга гледна точка. Зелена. Заедно с Александър Богоявленски, пилот и авиожурналист, и Балин Балинов от „Грийнпийс“ – България. В подкаста ще чуете и мнението на Юстас Нугарас, декан на Авиационния институт на Антанас Густайтис към Техническия университета във Вилнюс.
Green flights, green fuels
Author: Radoslav Chichev
In this episode, we will turn our attention upwards to the sky to see the planes from a different perspective. green. Together with our interlocutors Alexander Bogoyavlenski, pilot and aviation journalist, and Balin Balinov from Greenpeace - Bulgaria, we will ask ourselves.
In the podcast you will also hear the opinion of Justas Nugaras, Dean of the Antanas Gustaitis’ Aviation Institute of Vilnius TECH university.

Tuesday Jun 14, 2022

Автор: Милена Воденичарова 
През последните десетилетия и особено в условията на пандемия се наблюдава бум на всички хигиенни стоки: вземаме душ всеки ден, почистваме храната си с много питейна вода, избърсваме всички повърхности с много почистващи продукти, използваме еднократни прибори и съдове за храна и артикули, които подобряват комфорта ни, като пелени, хигиенни подложки и др. Засили се така наречената култура на еднократната употреба.
Ако хигиената е мерило на цивилизацията и условие за по-добро здраве, знаем ли какви са недостатъците на този лов на бактерии и как се отразява той на имунната ни система? 
Участват: Евгения Кръстева-Благоева – културолог, Симона Стилиянова – автор на блога „Zero Waste Sofia“, Вихра Динчева – член на Общността за нулев отпадък - България и съсобственик на компания за екологични почистващи препарати, и д-р Никола Кереков – имунолог. 
The fight against bacteria: is clean always "green" 
In recent decades, and especially in a pandemic, there has been a boom in all hygiene products: we take a shower every day, clean our food with plenty of drinking water, wipe all surfaces with plenty of cleaning products, use disposable utensils and food containers. our comfort, such as diapers, sanitary pads, etc. The so-called disposable culture has intensified.
If hygiene is a measure of civilization and a condition for better health, do we know what the disadvantages of this bacterial hunt are and how it affects our immune system? 
Participants: Evgenia Krasteva-Blagoeva - culturologist, Simona Stiliyanova - author of the blog "Zero Waste Sofia", Vihra Dincheva - member of the Community for zero waste Bulgaria and co-owner of a company for environmental cleaning products and Dr. Nikola Kerekov – immunologist.
 

Monday May 23, 2022

Автор: Елеонора Тропанкова  Срещаме ви с Мустафа, Спасимир и Йордан. Все още ученици, но вече шампиони. Призьори в тазгодишното национално състезание „Млад фермер“. Обичат земята, обичат животните и се гордеят както с професията, която са избрали да изучават в училище, така и с фермите, които притежават семействата им. И тримата са възпитаници на професионалната гимназия по селско стопанство в гр. Разлог. Училище с традиции в аграрния сектор, казва директорката Татяна Динчева, която споделя, че около 70% от възпитаниците на учебното заведение продължават професионалния си път като фермери. Статистиката им е обнадеждаваща на фона на тревожните данни на ЕК, че повече от половината земеделска земя се управлява от фермери над 55 години. Училища като гимназията в Разлог се опитват да запазят и дори увеличат интереса към тези професии сред младежите, внедрявайки интерактивни методи на обучение.   We meet you with Mustafa, Spasimir and Jordan. Still students, but already champions. Winners of this year's national competition "Young Farmer". They love the land, they love animals and they are proud of both the profession they have chosen to study at school and the farms they own. All three are graduates of the Vocational High School of Agricultural Mechanization in Razlog. A school with traditions in the agricultural sector, says the director Tatiana Dincheva, who shares that about 70% of the graduates of the school continue their professional path as farmers. Their statistics are encouraging against the alarming data of the European Commission that more than half of agricultural land is managed by farmers over 55 years. Schools such as the Vocational High School of Agricultural Mechanization in Razlog are trying to maintain and even increase interest in these professions among young people by introducing interactive teaching methods.
One thing is for sure, supporting the next generation of European farmers will not only improve the competitiveness of EU agriculture in the future, but will also ensure Europe's food security for years to come. However, the incentives for them to start their own business in the sector are important. Stoyan Grozdanov, 40 years old, from Blagoevgrad, who runs a pig and buffalo farm in the regional center, also hopes for better conditions and better times for farmers. For him, his farm is everything and his ambitions for professional development and nutrition of his family are related to animals.

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320